FAQ

Hur bokar jag?

-Ni kan antingen boka via våra bokningsformulär på hemsidan, skicka ett mejl med bokningsförfrågan till: reception@farosunds-semesterby.se eller ringa 0498-232300.  Ni kan även använda online-bokning om Ni önskar få bokningen bekräftad direkt.

Hur går betalningen till efter att jag gjort en bokning?

-När vi fått en bokning skickar vi ut en bokningsbekräftelse och faktura via mejl eller post. På fakturan står vilket bankgirokonto eller plusgirokonto som betalningen ska gå till samt förfallodatum som gäller för specifik bokning. Vid onlinebokning gäller Bovidhavet.com’s bokningsvillkor.

När det gäller våra förmedlade objekt så sköter hyresvärden själv utskick av bekräftelse och faktura. Då går alltså inte betalningen till Fårösunds Semesterby AB.

Får vi ta med hunden på semestern?

-En del av våra stugor och hus tillåter husdjur.
Läs i texten vad som gäller för specifikt objekt.

Vart hämtar vi nyckeln? Och vad gäller om man anländer sent på kvällen/natten?

I Semesterbyn hämtar Ni nyckeln i receptionen (det stora vita huset)
Vi brukar hinna gå ut och möta upp Er.
När det gäller våra förmedlade objekt får Ni uppgifter av hyresvärdarna direkt.  (Det brukar stå anvisningar på bekräftelsen)

Vad händer om vi vill boka av resan?

Resevillkor

Vid bokning utan avbeställningsskydd gäller följande:

När Ni gjort en bokning och fått en bokningsbekräftelse av Fårösunds Semesterby räknas bokningen som bindande.

Vid avbokningar och ändringar, kontakta oss på reception@farosunds-semesterby.se eller på telefon 0498-232300.

Avbokningar måste göras senast 24 timmar före ankomst om ni har tecknat avbeställningsskydd.

Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller så debiteras följande avbeställningskostnader:

Vid avbokning från bokningstillfället fram till 28 dagar före ankomst debiteras 10 %.

Vid avbokning 27-12 dagar före ankomst debiteras 25 %.

Vid avbokning 11-2 dagar före ankomst debiteras 50 %.

Vid avbokning 1-0 dagar före ankomst debiteras 100 %.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 10% av hyresbeloppet  och innebär att du i vissa fall kan avboka fram t.o.m. ett dygn före avtalad ankomst.

Avbeställningsskyddet tecknas med fördel vid bokningstillfället, men hyresgästen kan i vissa fall få en betänketid på ca. tio dagar efter bokningstillfället.

Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända
när du bokade:

a) Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat
dig själv make/maka, sambo familj eller medresenär.

b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.

c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Avbokningar som kommer in senare än 24 timmar innan resan beaktas ej

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndigheter
eller försäkringsbolag. Intyget ska skickas till oss
så snart som möjligt, senast inom en vecka från avbokningsdagen.
Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Vad har Ni för regler och allmänna villkor?

Allmänna regler

(OBS! Nedanstående regler gäller för stugor i Fårösunds Semesterby)

Vad har jag för rättigheter?
Om vi inte tillhandahåller hyresobjektet i utlovat skick, eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig ett annat hyresobjekt vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss för hyresobjektet, med avdrag för den nytta du kan ha haft av boendet. Istället för att säga upp avtalet kan du begära att vi sätter ned hyran.

Om du har klagomål skall du framföra detta till värden eller dennes ställföreträdande så snart som möjligt men senast inom tre dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen skall du anmäla omgående så att värden får en chans att rätta till det.

Anspråk på ersättning skall, för att vinna beaktande, göras till Fårösunds Semesterby inom 10 dagar efter hyrestidens utgång och bör avfattas skriftligt.

OBS! Anmärkningar som ej framförts inom de tre första dagarna av hyrestiden till stugägaren, dennes ombud, eller till stugförmedlaren kan ej beaktas efter hyrestidens slut.

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda hyresobjektet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du, eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.

Du får inte använda hyresobjektet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål), och du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten än vad du uppgav vid bokningen.

Det är inte tillåtet att röka eller ha husdjur i stugan/lägenheten.

Om klagomål ang. störande uppträdande inkommer till uthyraren har han rätt att omedelbart vräka hyresgästen om rättelse ej sker omedelbart efter tillsägelse. Samma regler gäller också där det vistas för många personer än antalet som är tillåtet för objektet. I inget av fallen sker återbetalning för resterande hyrestid, däremot är Ni som gäst skyldig att ersätta uthyraren för kostnader som föranletts av det ovannämnda.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta
kommer vi att utföra städningen på din bekostnad.

Krig, naturkatastrofer, strejker m.m:
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om hyresobjektet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du har haft av boendet .

Vad händer om vi inte kommer överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Allergiker

Fårösunds Semesterby  fråntar sig allt ansvar för att tidigare gäster – i strid mot gällande bestämmelser – kan ha rökt eller medfört husdjur till stugan.

Force Majeure 
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Hur bokar man färjan?

Via Nynäshamn eller Oskarshamn reser Ni med Destination Gotland: Se hemsida

Hittade du inte svar på din fråga?

Tveka inte att kontakta oss!